Maloprodaja 2.0
maloprodaja 2.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

U dokumentu :
Broj računa
Unos artikala
Način plaćanja
Odobreni popust
Odabir kupca
Unos računa

Unos računa

U programu "Maloprodaja 2.0" prozor za izradu izlaznog računa nazivamo Kasa.
Opis kontrola na kasi možete pogledati ovdje, a sam postupak izrade izlaznog računa možemo svesti na četiri osnovna koraka i to:

Broj računa

Kod otvaranja prozora kase program generira i novi broj računa. To je uvijek broj zadnjeg računa u poslovnoj godini plus jedan. Naprimjer, ako u trenutnoj poslovnoj godini u bazi imate sto unesenih računa, program će kao novi broj ponuditi 101.

Korisnik taj broj može promijeniti, a program će na toj promijeni provijeriti da li novi broj već postoji u bazi i , ako postoji, upozoriti korinika

Unos preko šifrarnika
Dodavanje artikala direktno u tablicu
Unos direktno u tablicu
Dodavanje artikala direktno u tablicu
Odobravanje popusta
Unos iznosa ili postotka popusta koji je odobren za artikal

Unos artikala na račun

Unos preko kontrola za brzi unos
Ukoliko znate šifru artikla upišite je u polje "Šifra". Kada počnete upisivati šifru program će Vam nuditi sve šifre koje počinju znakovima koje ste vi unijeli.
Isti princip vrijedi i za naziv artikla. Nakon toga upišite količinu za račun i kliknite na gumb "Dodaj na račun" ili pritisnite tipku F9 na tipkovnici.
Program također može raditi i sa BARCODE čitačem. Jednostavno skenirajte BARCODE proizvoda, a koliko puta ga odskenirate toliko će biti i količina tog artikla na računu. Ukoliko niste artiklima definirali BARCODE to možete napraviti kod izrade kalkulacije ili na skladištu.


Unos preko šifrarnika
Šifrarnik je prozor za brzu pretragu i dodavanje na račun robe i usluga. Prozor se sastoji od popisa artikala, gumba za odabir pregleda artikala (robe na skladištu) ili usluga. Ispod popis se nalaze slova koja služe za filtriranje popisa (npr. ako kliknete slovo A popis će se popuniti artiklima čiji naziv počinje sa A).
Iznad popisa artikala se nalazi tražilica u koju možete upisati traženi pojam i onda pretražiti popis.
Kada nađete arikal ili uslugu koju želie dodati na račun dva puta kliknite na nju ili ju "penesite" mišem na prozor izlaznog računa.


Unos direktno u tablicu
Kliknite u popisu artikala na zadnji (prazni) red i u koloni "Šifra" upišite šifru artikla (isto vrijedi i za kolonu "Naziv"). Ako program pronađe robu ili uslugu pod tom šifom ili nazivom popuniti će trenutni redak njegovim podacima.
Ostaje Vam samo da upišete količinu i pritisnete tipku "ENTER".


Odobravanje popusta na artikal
Nakon što dodate artikal na popis možete mu definirati i popust. Ova mogućnost je korisna ukoliko imate više artikala na računu, a samo na neke od njih želite odobriti popust.
Popust za artikal definirate tako da u koloni "Popust KN" upišete iznos popusta, a program će izračunati postotak popusta. Naravno, možete upisati i postotak popusta u koloni "Popust %", a program će izračunati iznos popusta.

Odabir načina plaćanja
Odabir načina plaćanja
Odabir kartice
Odabir vrste kartice

Način plaćanja računa

Kupac račun može platiti gotovinom, kreditnom karticom, virmanom ili poklon bonom.
Odabir načina plaćanja vrši se u padajaćoj listi na prozoru kase.


Plaćanje karticom
Ukoliko se kupac odluči za plaćanje kreditnom karticom, prije unosa računa morate definirati i kojom vrstom kartice će se plaćanje izvršiti.
Nakon što kao način plaćanja odaberete Kartica program će Vam omogućiti odabir vrste kartice u padajućoj listi (vidi sliku). Ta padajuća lista se popunjava kreditnim karticama koje ste unijeli na prozoru Kartice


Plaćanje poklon bonom
Ukoliko se plaća poklon bonom, u padajućoj listi odaberite vrstu poklon bona.
Ako je iznos računa veći od vrijednosti poklon bona, program smatra da je razlika plaćena u stavki odabranoj u padajućoj listi Način plaćanja.
Naprimjer, iznos računa je 200,00 kn i kupac plaća poklon bonom od 150,00 kn, a kao način plaćanja je odabrana gotovina, program smatra da je kupac razliku od 50,00 kn platio gotovinom.

Popust na računu
Unos iznosa ili postotka popusta

Odobreni popust

Popust možete odobriti i na ukupan iznos računa i to tako da u polje "Popust (%)" unesete željeni postotak popusta ili u polje "popust iznos" iznos popusta. Program će nakon unosa izračunati i prilagoditi kolonu "Popust %" i "Popust KN" u tablici za svaki artikal.

Naravno ukupan iznos računa se umanjuje za iznos popusta.

Gumb za odabir kupca
Gumb za odabir kupca
Prozor za odabir ili unos kupca
Prozor za odabir ili unos kupca

Odabir kupca

Prije unosa računa možete definirati i kupca koji ga je platio i to na dva načina :

Upisom teksta naziva (imena), adrese i ostalih željenih podataka u polje "Kupac". Ovaj način služi samo za ispis kupca nakon unosa računa.
Program neće zapamtiti kupca niti će se taj podatak ispisati u naknadnim printanjima računa. Korisno kad kupac želi da na računu budu njegovi podaci, a Vama to nije bitno.

Odabirom postojećeg kupca u bazi podataka. Ako želite da program zapamti uz kojeg kupca je vezan račun morate ga odabrati.
Kliknite na gumb sa slikicom Odabir kupca i pojavit će se Prozor za odabir kupca (vidi sliku). Na tom prozoru odaberite željenog kupca tako da ga fokusirate na popisu i kliknete na gumb "U redu".

Ukoliko kupac ne postoji u bazi na istom prozoru možete unijeti novog kupca. Kliknite na tabulator "Novi kupac" i popunite tražene podatke. Nakon toga kliknite na gumb "Unesi i uzmo" i program će unijet kupca u bazu i vezati ga uz trenutni račun.

Unos računa

Za unos računa u bazu podataka kliknite na gumb "UNOS RAČUNA" ili pritisnite tipku F9 na tipkovnici.

Program će unijeti račun u bazu, ispisati račun na printer i nakon toga ukloniti artikle, kupca te generirati novi broj računa tako da odmah možete unositi novi račun.

Upute za rad
Blagajna (PC-Kasa)
Skladište
Usluge
Partneri
Kartice
Poklon bonovi
Kalkulacije ili ulazni računi
Izvještaji
Statistika
Izlazni računi
Zapisnici o promijeni cijena
Povratnice robe dobavljaču
Inventure ili popisi robe
Dnevni polog
Opcije programa
Operateri
Korak po korak upute za ...
Instalacija programa
Unos računa (Kasa)
Unos kalkulacije
Unos zapisnika o promijeni cijena
Unos povratnice robe dobavljaču
Unos inventure ili popisa robe
Unos artikla na skladište
Unos usluge
Unos kartice kao način plaćanja
Unos poklon bona
Prodaja poklon bona
Backup baze podataka
Restore baze podataka